Naudojimosi taisyklės Platformos naudojimosi taisyklės  
 1. Sąvokos
Platforma tai internetinė platforma, pasiekiama internetiniu adresu www.vembo.lt, kurioje asmenys gali pateikti išnuomoti bei išsinuomoti transporto priemonę (toliau gali būti vartojama sąvokos transporto priemonė, automobilis) pagal pateiktas skelbimuose sąlygas laikydamiesi Platformos taisyklių.
Nuomotojas asmuo, kuris laikydamasis Platformos taisyklių, siūlo kitiems asmenims išsinuomoti jo turimą transporto priemonę (įkeldamas transporto priemonės nuomos skelbimą) bei nuomoja transporto priemonę asmenims, pareiškusiems norą išsinuomoti transporto priemonę.
Nuomininkas asmuo, kuris laikydamasis Platformos taisyklių, nuomojasi Nuomotojų Platformoje pateiktas transporto priemones. Nuomininkas gali būti ir Nuomotoju (pvz., tuo atveju, kai ne tik įkelia skelbimus, kurių pagrindu nuomoja transporto priemonę, bet taip pat ir išsinuomoja tokią priemonę iš kitų asmenų), tačiau vienos konkrečios transporto priemonės nuomos atžvilgiu jis yra tik Nuomininkas arba tik Nuomotojas.
Vartotojai tai Platformoje užsiregistravę asmenys.
Taisyklių šalys tai Valdytojas, Nuomotojai ir Nuomininkai kartu.
Taisyklės tai šios naudojimosi Platforma taisyklės ir sąlygos, kurios apibrėžia Platformos teikiamus funkcionalumus, suteikiant sąlygas Vartotojams (tik tuo atveju, kai sutinkama laikytis Platformos Taisyklių) naudojantis Platforma išnuomoti arba išsinuomoti transporto priemones.
Valdytojas tai MB „Vembas“, juridinio asmens kodas 304909764, adresas Partizanų g. 61-806, LT-49282, Kaunas. Valdytojas administruoja Platformos svetainę laikydamasis šių Taisyklių.
Duomenys asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir kiti, nurodomi registracijos Platformoje metu bei vėliau pateikti Platformoje esančioje asmens paskyroje.
Lankytojas tai asmuo, kuris nėra atlikęs Platformoje registracijos, įskaitant atvejus, kai registracijos procedūra yra pradėta, tačiau nebaigta.
Automobilis Nuomotojo skelbime siūlomas Platformos Lankytojams automobilis.
LR tai Lietuvos Respublika.
Komisinis mokestis tai mokestis, kuris yra mokamas Valdytojui už naudojimąsi Platforma, kurio dydis priklauso nuo nuomojamo Automobilio nuomos mokesčio.
Sutartis Automobilio nuomos sutartis, sudaryta tarp Nuomotojo ir Nuomininko.
 
 1. Taisyklių paskirtis ir galiojimas
  • Šios Taisyklės taikoma Jums naudojantis šia Platforma ir atliekant tokius veiksmus, kaip antai dedant savo atitinkamų Automobilių skelbimus ir siūlant tretiesiems asmenims išsinuomoti šiuos Automobilius; atsakant į potencialių Automobilių Nuomininkų paklausimus; pateikiant ir išnuomojant Automobilius; gaunat atlyginimą už Automobilių nuomą; priimant ar grąžinant Automobilį; rezervuojant Automobilį bei atliekant mokėjimus už Automobilio nuomą; sudarant Automobilio nuomos sutartis ir kt.
  • Užsiregistravę lt Platformoje ir / ar ja naudodamiesi, aiškiai patvirtinate, kad atidžiai susipažinote su Taisyklių nuostatomis ir įsipareigojate jų, įskaitant ir vėlesnius Taisyklių nuostatų pakeitimus bei papildymus, laikytis. Vėlesni pakeitimai bei papildymai, kuriuos Valdytojas laikas nuo laiko gali atlikti, bus skelbiami interneto adresu www.vembo.lt. Valdytojas neprisiima jokios atsakomybės ir neatsako už tai, jeigu Jūs iš dalies ar visiškai nesusipažinote su Taisyklių nuostatomis.
  • Jums yra žinoma ir suprantama, kad jeigu nesutinkate laikytis ir vykdyti šių Taisyklių nuostatų, Jūs neturite teisės naudotis vembo.lt Platforma.
  • Užsiregistruodami ir / ar naudodamiesi vembo.lt Platforma, Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad esate pilnametystės sulaukęs veiksnus fizinis asmuo, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka. Jeigu neatitinkate šių reikalavimų, Jūs neturite teisės naudotis šia Platforma.
  • Platforma skirta Vartotojams įkelti transporto priemonių nuomos skelbimus, išnuomoti bei išsinuomoti transporto priemonę. Vembo.lt yra tik tarpininkas, suteikiantis Platformą Vartotojams surasti ir išsinuomoti Automobilius. Platformoje užsiregistravę ir per ją nuomojantys ir/ ar išsinuomavę Automobilius Vartotojai veikia nepriklausomi nuo Valdytojo. Pats Valdytojas nenuomoja ir neketina nuomoti Automobilių, todėl neprisiima jokių įsipareigojimų ir / ar atsakomybės dėl sudarytų tarp Vartotojų nuomos sutarčių ir/ar padarytos žalos Automobiliams.
  • Pažeidus šias Taisykles, Vartotojo veikla Platformoje gali būti sustabdyta neribotam laikui. Blokavimas reiškia, kad Vartotojas negalės prisijungti naudodamas savo el. paštą, telefoną, IP adresą ir kitus kontaktinius duomenis.
  • Užsiregistruodamas ir / ar naudodamasis vembo.lt Platforma patvirtinate, jog suprantate ir sutinkate, kad Valdytojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius (tiesioginius ir/ar netiesioginius, turtinius ir / ar neturtinius), kurie gali kilti iš / ar būtų susiję su Automobilių nuoma, o taip pat su Vartotojų veiksmais ir / ar neveikimu. Platformos Valdytojas nėra Nuomos sutarties šalis, todėl visi klausimai ir / ar konfliktai, kilę tarp Nuomos sutarties šalių, yra sprendžiami tarp sutarties šalių.
 
 1. Naudojimasis Platforma, Automobilių nuomos etapai
 
 • Procesas, susijęs su Automobilio nuoma susideda iš tokių etapų:
 
 1. Registracija:
 2. Skelbimo paskelbimas ir peržiūra;
 3. Komunikavimas;
 4. Automobilio rezervacija;
 5. Sutarties sudarymas;
 6. Atsiskaitymas su Nuomotoju
 7. Automobilio Nuomininkui perdavimas;
 8. Automobilio nuoma;
 9. Automobilio grąžinimas Nuomininkui.
1.1.                    Registracija 1.    Norint naudotis vembo.lt Platforma Jums būtina užsiregistruoti joje sukuriant Vartotojo paskyrą. Užsiregistruojant Jūs galite būti paprašytas pateikti tam tikrą asmeninę informaciją, tokią kaip vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita. Siekiant Jus identifikuoti, Jūs būsite paprašytas pateikti skanuotą iš abiejų pusių tapatybę patvirtinančio dokumento (pasą, tapatybės kortelę ar vairuotojo pažymėjimą) kopiją. Užsiregistruodami Jūs patvirtinate, jog Jūsų nurodyta informacija yra teisinga, tiksli ir išsami, bei nedelsiant bus atnaujinta, jeigu pasikeis. Jeigu Jūs pateiksite informaciją ar jos dalį, kuri nebus išsami ir teisinga, Valdytojas turi teisę sustabdyti ar panaikinti Jūsų teisę prieiti prie informacijos, kuriai yra reikalinga registracija. Visai Jūsų pateiktai asmenybę identifikuojančiai informacijai bus taikoma vembo.lt privatumo politikos nuostatos. 2.    Pažymime, kad Vartotojo paskyroje esantys duomenys privalo sutapti su Nuomos sutartyje esančiais Vartotojo duomenimis, priešingu atveju, paliekama Nuomotojui teisė nesudaryti Nuomos sutarties.  
1.2.                    Skelbimo paskelbimas ir peržiūra 1.    Nuomotojas privalo laikytis skelbimo kėlimo taisyklių, kurios pateikiamos skiltyje „Skelbimo taisyklės.“ 2.    Nuomotojo skelbime yra pateikiamos pagrindinės nuomos sąlygos. Standartinė nuomos sutartis pateikiama Platformoje, tačiau sutarties šalys turi teisę ją koreguoti pagal kiekvienos šalies poreikį, t. y. ją gali papildyti individualiomis sąlygomis. 3.    Nuomotojo nurodyta nuomojamo Automobilio kaina yra galutinė.
1.3.                    Komunikacija 1.    Nuomininkas prieš kiekvieną sutartį susisiekia su Nuomotoju per Platformoje esančią pranešimų siuntimo sistemą.
1.4.                    Automobilio rezervacija 1.    Nuomininkas, pažymėjęs jam tinkantį Automobilį, spaudžia rezervacijos mygtuką. Po rezervacijos mygtuko paspaudimo nuomos mokestis yra rezervuojamas („įšaldomas“). Nuomotojas per 12 valandų atsiunčia atsakymą, kad sutinka išnuomoti. Tokiu atveju Nuomininko rezervuotas nuomos mokestis, atskaičius Platformos Valdytojo Komisinį mokestį, yra pervedamas į Nuomotojo balansą, esantį Platformoje. Jeigu per 12 valandų Nuomotojas nepateikia atsakymo, sistema Nuomininko prašymą automatiškai atšaukia, o Nuomininko rezervuoti pinigai grąžinami Nuomininkui. Po sėkmingo patvirtinimo Nuomininkas gauna savininko kontaktinius duomenis. 2.    Nuomininkui rezervavus Automobilį, Nuomotojas per Platformos vidaus informacinę sistemą gauna pranešimą apie rezervaciją bei el. laišką. 3.    Automobilio rezervacija laikoma atlikta pervedus rezervuotą nuomos mokestį, atskaičius Platformos Valdytojo Komisinį mokestį, į Nuomotojo balansą.
1.5.                    Sutarties sudarymas 1.    Nuomotojui patvirtinus rezervaciją ir Nuomotojui gavus nuomos mokestį, atskaičius Platformos Valdytojo Komisinį mokestį, į Platformoje esantį balansą, šalims yra pateikiama tipinė nuomos sutartis, kurioje yra pateiktos standartinės sutarties sąlygos. Šalys turi teisę ją koreguoti pagal savo poreikius. 2.    Sutartis tarp Nuomotojo ir Nuomininko laikoma įsigaliojusia nuo to momento, kai nuomojamas Automobilis yra perduodamas Nuomininkui. 3.    Jeigu šalys nepasirašys nuomos sutarties (tiek Platformoje pateiktos, tiek savo tarpusavio sutarimu parengtos nuomos sutarties), sutartis neįsigalios. 4.    Valdytojas nėra nuomos sutarties šalis, todėl visus kilusius tarpusavio klausimus, sprendžiasi tarpusavyje sutarties šalys.
1.6.                    Automobilio perdavimas Nuomininkui 1.    Nuomotojui ir Nuomininkui susitarus dėl esminių nuomos sąlygų (kainos, termino ir t. t.), nuomojamas Automobilis yra perduodamas pagal šalių Sutartyje numatytas sąlygas. 2.    Nuomojamo Automobilio perdavimo metu yra pasirašomas Automobilio priėmimo–perdavimo aktas.
1.7.                    Automobilio nuoma 1.    Automobilio nuoma vykdoma atsižvelgiant į Sutarties sąlygas dėl Automobilio nuomos bei Taisykles. Automobilio nuomos metu Nuomininkas turi laikytis Sutartyje numatytų Automobilio nuomos sąlygų bei Automobilį naudoti tinkamai pagal paskirtį.
1.8.                    Automobilio grąžinimas Nuomotojui 1.    Nuomininkas turi grąžinti Nuomotojui nuomojamą Automobilį, kaip numatyta sudarytoje Nuomos sutartyje. 2.    Po kiekvieno sandorio pabaigos, rekomenduojama Nuomotojui palikti atsiliepimą apie sandorio eigą.
1.9.                    Atsiskaitymas su Nuomotoju 1.    Kiekvienas Vartotojas Platformoje privalo pasipildyti balansą (tą gali padaryti per „PaySera“ platformą eurais). Nuomotojas, jei jo balanse yra pinigų ir nori, kad jo balanse esantys pinigai būtų pervesti į jo banko sąskaitą, paskyros nustatymuose turi pažymėti mygtuką „Automatinis išmokėjimas“. Tokiu atveju balanse esantys pinigai bus išmokėti kiekvieno mėnesio 15 ir 28 dienomis. Vartotojui Nuomotojui balanse esantys pinigai išmokami atskaičius Platformos Valdytojo komisinį mokestį, t. y. 15 % nuo balanse esančios pinigų sumos. Jei Vartotojas nebus pažymėjęs mygtuko „Automatinis išmokėjimas“, balanse esantys pinigai Vartotojui bus išmokėti pagal pageidavimą, bet ne dažniau nei kartą per 30 dienų. Platformos Valdytojo Komisinis mokestis (15 %) bus atskaitytas tik tuomet, jei laikotarpyje nuo balanso pasipildymo dienos Vartotojas bus sudaręs nors vieną nuomos sutartį. Jei nieko nebus nei išleidęs, nei uždirbęs (t. y. jokio automobilio nei išsinuomojęs, nei išnuomojęs), balanse esantys pinigai Vartotojui bus išmokami į banko sąskaitą neatskaičius Platformos Valdytojo Komisinio mokesčio. 2.    Nuomininkui paspaudus rezervacijos mygtuką ir Nuomotojui patvirtinus rezervaciją, nuomos mokestis, atskaičius Platformos Valdytojo Komisinį užmokestį, pervedamas į Nuomotojo Platformoje esantį balansą. Tokiu atveju laikoma, kad Nuomininkas yra sumokėjęs nuomos mokestį. 3.    Nuomotojui yra pervedama tiksli suma eurais.
 
 • Sutarties šalys (šalis), norėdamos atšaukti jau apmokėtą Nuomos sutartį, turi apie tai informuoti Vembo.lt.
 • Nepriklausomai nuo to, dėl kieno kaltės sandoris neįvyko, sumokėti banko mokesčiai ir aptarnavimo mokesčiai Nuomininkui negrąžinami
 
 1. Asmens duomenys
 
 • Jūs esate vienintelis asmuo, kuriam yra suteikiama teisė naudotis Jūsų vartotojo paskyra. Jūs atsakote už savo vartotojo vardo ir slaptažodžio konfidencialumą. Jūs atsakote už visus veiksmus, kurie bus atliekami su Jūsų vartotojo paskyra, išskyrus atvejus, kai Valdytojas kokius nors veiksmus su Jūsų paskyra atliks Jūsų pačių prašymu. Valdytojas nekontroliuoja Vartotojų ar trečiųjų asmenų naudojimosi vartotojų paskyromis, todėl šiuo aiškiai pareiškia, jog Valdytojas neprisiima jokios atsakomybės, kuri gali kilti su jų naudojimu.
 • Jums suteikus telefono numerį Valdytojas gali jį naudoti siekdamas Jums paskambinti ir/arba atsiųsti trumpąją žinutę tam, jog būtų užtikrintas tinkamas Platformos veikimas bei informavimas apie gautas Automobilio rezervacijas.
 • Valdytojas į Jūsų nurodytą elektroninio pašto adresą gali siųsti Jums gautas rezervacijas, Valdytojo išrašytas sąskaitas-faktūras ir kitą su Platformos veikimu bei nuomos sutarties sudarymu susijusią informaciją.
 • Pažymėdamas varnele, kad susipažinote su Taisyklėmis Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su vembo.lt interneto svetainėje įkelta Privatumo politika, kurioje pateikta išsami informacija apie Vartotojų asmens duomenų tvarkymą.
 • Privatumo politika yra neatskiriama šių Taisyklių dalis.
 
 1. Atsakomybė
 
 • Vartotojai yra visiškai atsakingi už pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Vartotojas nepateikia tikslių asmens duomenų, Valdytojas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Vartotojo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
 • Valdytojas neatsako už Vartotojų patirtus nuostolius, jei jie buvo patirti neatsižvelgus į Valdytojo siūlymus ir rekomendacijas, nesilaikant šių Taisyklių, nors galimybė su jomis susipažinti Vartotojui buvo suteikta.
 • Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus nuostolius.
 • Nuomotojas pats atsako už pajamų, gautų tiek sudarius Automobilio nuomos sutartį, tiek dėl tam tikrų priežasčių nesudarius Automobilio nuomos sutarties ar jai neįsigaliojus (t. y. už pajamų iš sankcijų) teisingą deklaravimą.
 • Naudodamiesi Platforma, Jūs patvirtinate ir sutinkate, jog šiose Taisyklėse nurodyti Valdytojo atsakomybės ribojimai yra protingi. Jeigu nesutinkate, jog tokie ribojimai yra protingi, Jūs neturite teisės naudotis šia Platforma.
 • Valdytojas neatsako už savo įsipareigojimų neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, jeigu tai įvyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, įskaitant, bet neapsiribojant dėl trečiųjų asmenų veiksmų ar neveikimo, ryšio perdavimo, elektroninių duomenų mainų ir mokėjimo sistemų, sutrikimų ar kitų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Valdytojo valios.
 • Jums suprantama ir Jūs patvirtinate, jog suprantate, kad sudarydami nuomos sutartis Jūs galite patirti žalos, nuostolių ar kitaip potencialiai nukentėti, todėl Valdytojo Platforma ir nuomos paslaugomis naudojatės išimtinai savo rizika ir atsakomybe.
 • Visa Platforma ir jos turinys intelektinės nuosavybės teise priklauso Valdytojui. Vartotojai neturi teisės išsaugoti, kopijuoti, keisti, perkelti, perduoti ar atskleisti Platformos turinio, išskyrus asmeniniam naudojimui.
 
 1. Sąskaitos
 
 • lt savo esme yra atsiskleidęs tarpininkas (PVM įstatymo 2 str. 6 dalis), todėl turi išrašyti sąskaitas tik už tarpininkavimo paslaugas (PVM įstatymo 16 str. 1 dalis).
 
 1. Baigiamosios nuostatos
 
 • Šios Taisyklės yra sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
 • Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
 • Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo ar galiojimo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
 • Jei kuri nors šių Taisyklių sąlyga laikoma iš dalies ar visiškai neteisėta, negaliojančia arba neįgyvendinama pagal kokį nors teisės aktą, tokia sąlyga ar jos dalis ta apimtimi nebelaikoma šių Taisyklių dalimi, tačiau tai neturi poveikio likusios šių Taisyklių dalies teisėtumui, galiojimui ir įgyvendinamumui. Tokiu atveju Valdytojas turi teisę pakeisti neteisėtą, negaliojančią arba neįgyvendinamą nuostatą (jos dalį) teisėta, galiojančia ir įgyvendinama nuostata (jos dalimi), kuri didžiausia įmanoma apimtimi turi panašų poveikį kaip ir neteisėta, negaliojanti arba neįgyvendinama nuostata (jos dalis), atsižvelgiant į šių Taisyklių turinį ir paskirtį.
 • Valdytojas turi diskrecijos teisę bet kuriuo metu, peržiūrėti, modifikuoti, papildyti, pašalinti ar bet kaip kitaip pakeisti bet kurias šių Taisyklių nuostatas, kurios bus laikomos įsigaliojusiomis nuo jų paskelbimo vembo.lt svetainėje momento, nepriklausomai nuo to, ar apie tai bus iš anksto pranešta Vartotojams. Atsižvelgiant į tai, Valdytojas rekomenduoja kiekvieną kartą prieš pateikiant naudojantis Platforma pasitikrinti ir susipažinti su aktualia Taisyklių redakcija.
  Taisyklės paskelbtos 2019 m. liepos 1 d.